Grup d'Investigació Avaluació Econòmica Pública

Què fem?

El grup d'investigació Avaluació Econòmica Pública (EvalPub) de la Universitat de València desenvolupa una investigació rigorosa i d'utilitat per als gestors i usuaris de les polítiques públiques. La nostra avaluació es realitza des de l'àmbit de l'Economia Pública, que té en compte tant el vessant de despeses com la d'ingressos de les Administracions Públiques. Pel costat dels ingressos públics treballem tant en l'anàlisi teòrica com el disseny i avaluació de reformes impositives. També ens preocupa la distribució dels recursos entre diferents nivells de govern, fent treballs sobre estudis regionals i federalisme fiscal. Pel costat de la despesa pública, ens interessen les principals polítiques que s'engloben dins de l'Estat del Benestar: educació, salut, política social i igualtat, així com la política mediambiental. Prestem especial atenció a l'anàlisi conjunta de totes dues facetes de l'activitat pública a través de models de microsimulació d'impostos i prestacions, i els seus efectes sobre la pobresa i la desigualtat. Així mateix, utilitzem diferents tècniques d'avaluació d'impacte (experimentals i quasi experimentals) amb l'objectiu d'analitzar diverses polítiques públiques.

Línies d'investigació

Estimació dels resultats de reformes en polítiques d'impostos i prestacions públiques utilitzant microdades provinents d'enquestes i registres administratius. Simulació dels canvis en el comportament dels agents econòmics davant aquestes reformes.

Estudi i mesurament de la incidència i la intensitat de la pobresa, de la progressivitat i la desigualtat econòmica. Anàlisi dels efectes redistributius de les polítiques d'ingrés i despesa pública, tant en l'àmbit general com entre els grups socials més afectats per aquestes.

Utilització de tècniques basades en l'evidència per a avaluar l'impacte de les polítiques públiques. Aplicació d'aproximacions paramètriques (variables instrumentals, diferències en diferències) i no paramètriques (quasiexperiments, regressions discontínues) per a avaluar els resultats.

Estudi i avaluació de les polítiques de cures i de serveis socials, considerant com a eix vertebrador la igualtat entre les persones, a través de polítiques de gènere, d'inclusió social o d'igualtat en la diversitat.

Anàlisi econòmica de problemes relacionats amb l'educació, com la demanda, producció, provisió, finançament i regulació d'aquest servei. L'objectiu és generar informació útil per al *decisor públic, mitjançant l'aplicació de tècniques qualitatives i quantitatives.

Anàlisi i avaluació de les polítiques que afecten la salut de la població. Aplicació de tècniques com l'anàlisi cost-benefici, cost-efectivitat, cost-eficàcia i cost-utilitat. Anàlisi econòmica de la provisió, producció, finançament o regulació dels serveis sanitaris.

Treballs relacionats amb el medi ambient des de la perspectiva de l'economia pública. S'analitza, entre altres, el paper dels instruments de la regulació pública o l'efecte dels impostos relacionats amb el turisme, el transport o el canvi climàtic.

Estudis que tenen en compte la perspectiva territorial per a abordar problemes econòmics a escala regional, comarcal i urbà. També s'analitza la situació de les hisendes subcentrals en països federals o quasi federals, amb especial referència al cas espanyol.

Càtedra de Tributació Autonòmica

La Càtedra agrupa persones i institucions interessades en la Tributació Autonòmica, tant des d’un punt de vista teòric com quantitatiu. Es nodreix també de les aportacions de l’Economia Pública o l’Avaluació de Polítiques Públiques.
Es dedica a activitats de formació, divulgació, generació de coneixement i a la creació de xarxes que engloben els diferents agents que participen en la tributació autonòmica.