Amadeo Fuenmayor publica un article en «Expansió» sobre la “subvenció a la mort” present en l’actual tributació de les herències
< Tornar a notícies

L'investigador d'EvalPub, Amadeo Fuenmayor, aborda l'actual la tributació de les persones físiques a Espanya, que s'articula al voltant de l'eix renda-patrimoni-successions.

L’objectiu de l’autor és, mitjançant la contextualització de l’actual sistema impositiu i la presentació d’un exemple pràctic, mostrar al lector l’inexistent gravamen al qual es poden enfrontar els guanys patrimonials lucratius.

Amb el pas dels anys, pel que fa a la tributació de les persones físiques, ha evolucionat gradualment cap a una “subvenció a la mort”, tal com descriu l’autor. Analitzant el conjunt d’impostos, s’analitza en primer lloc l’Impost sobre el Patrimoni. En este impost disposa d’un mínim exempt (variable segons la CC.AA), així com d’exempcions sobre el patrimoni empresarial i l’habitatge habitual que poden eximir de tributació a uns certs actius.

Respecte a l’IRPF, este impost no grava les plusvàlues latents generades per la revaloració d’un actiu any rere any, únicament grava els guanys patrimonials en el moment en el qual es realitzen.  Una vegada mort el posseïdor d’un actiu, quan els descendents presenten la declaració de l’IRPF d’este, els guanys patrimonials tampoc es veurien gravades, en considerar-se que no existix guany o pèrdua patrimonial quan es produïxen transmissions lucratives per causa de mort. Fins i tot quan l’hereu (o donatari) inscriu un bé en el seu patrimoni, el farà per l’import actual, sense declarar a l’efecte de l’IRPF els guanys patrimonials generats per eixe bé des de la seua adquisició.

Finalment, revisant l’Impost sobre Successions, el conjunt de reduccions (de base i coeficient) i bonificacions regulades en algunes CCAA poden reduir considerablement, i fins i tot íntegrament, la càrrega tributària a assumir per l’hereu.

Per a concloure, l’autor remarca la necessitat de reformar la imposició sobre el patrimoni i les successions, amb la finalitat de simplificar i modernitzar tots dos impostos, reforçar el gravamen sobre les grans fortunes i incrementar la capacitat tributària de les CCAA

Accés a l’article complet