Determinants of the job satisfaction of PhD holders: an analysis by gender, employment sector, and type of satisfaction in Spain

Josep-Oriol Escardíbul
Sergio Afcha

2017
Article

Resum:

Analitzem els determinants de la satisfacció laboral dels doctors a Espanya. En concret, es considera la satisfacció laboral global i la satisfacció bàsica i motivacional, seguint la tipologia de Herzberg (basada en la jerarquia de necessitats de Maslow). A partir de dades representatives de la població de doctors a Espanya -recollits de l’Enquesta Espanyola de Recursos Humans en Ciència i Tecnologia (2009)- es realitza una anàlisi per gènere i per sector institucional (universitari i no universitari) en el qual treballen els empleats. Emprem regressions per mínims quadrats ordinaris (MCO) per a identificar els determinants de la satisfacció bàsica i motivacional en el treball i un model logit ordenat per a la satisfacció laboral global. Els resultats no permeten confirmar la diferenciació factorial de Herzberg per als doctors espanyols, ja que els factors de motivació bàsica (incloent el salari o les condicions de treball-necessitat de “seguretat”) incideixen en tots els tipus de satisfacció laboral (i no sols en la satisfacció bàsica dels doctors). Els nostres resultats no mostren diferències significatives per gènere. No obstant això, sembla que la satisfacció d’aquestes necessitats “bàsiques” és menys important per a la satisfacció laboral dels doctors que treballen en les universitats. Els resultats semblen raonables en un país del sud d’Europa on les condicions monetàries del mercat laboral són pitjors que les d’altres països desenvolupats.

 

Referència:

Escardíbul, J.O.; Afcha, S. (2017): Determinants of the job satisfaction of PhD holders: an analysis by gender, employment sector, and type of satisfaction in Spain, Higher Education, 74(5), pp. 855-875. DOI: https://doi.org/10.1007/s10734-016-0081-1